8 oktober 2015

Algemene Voorwaarden

Inleiding

In de onderstaande tekst zijn onze algemene voorwaarden beschreven. Deze zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze website (www.marketingmakkelijk.nl) en tevens op alle diensten die u – al dan niet via de website – afneemt van MarketingMakkelijk.nl. Tevens bevatten de algemene voorwaarden belangrijke informatie voor u als bezoeker, gebruiker en klant.

Algemeen

Akkoordverklaring

1.1  Welkom op de website MarketingMakkelijk (de “Website”). Door het bezoeken van onze Website en/of door het afnemen van door ons aangeboden producten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”). De Voorwaarden zijn steeds geheel van toepassing op al het gebruik van de Website, haar sub-domeinen en alle andere diensten van MarketingMakkelijk. MarketingMakkelijk raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of een van onze diensten (de “Gebruiker”) aan deze Voorwaarden vooraf te lezen.

Privacy Statement

2.1 MarketingMakkelijk verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker conform de Nederlandse privacy wetgeving. Indien Gebruiker via de Website contact zoekt met een andere Gebruiker geeft hij of zij daarbij expliciet toestemming aan MarketingMakkelijk om zijn of haar contactgegevens aan de andere Gebruiker te verstrekken.

Wijzigingen van de diensten en de Website

3.1 MarketingMakkelijk kan de Website of delen daarvan op ieder moment aanpassen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij streven er naar om dergelijke wijzigingen of beëindigingen binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze worden doorgevoerd.

MarketingMakkelijk geeft geen garanties

4.1 Helaas kunnen wij niet garanderen dat de Website en onze diensten altijd aan uw verwachtingen zullen voldoen. Ook staan wij er niet voor in dat de Website altijd foutloos functioneert. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- en/of typefouten.

4.2 Op de correcte werking van door derden ontwikkelde producten en diensten, die wij als wederverkoper aanbieden, geven wij geen garanties af. Wel garanderen wij om al wat binnen ons vermogen ligt in het werk te stellen om de producten van derden correct te laten functioneren, bij geconstateerde fouten.

Tarieven

5.1 Alle op de Website en in andere vorm van MarketingMakkelijk afkomstige materialen vermelde tarieven zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website of deze materialen anders is vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Ongeoorloofd gebruik van de Website

6.1 Indien een Gebruiker op onredelijke wijze gebruikmaakt van de Website, door bijvoorbeeld andere Gebruikers te hinderen, door de goede werking van de Website te verstoren of door de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is, kunnen wij deze gebruiker (tijdelijk) uitsluiten van het gebruik van de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker (tijdelijk) beperken.

Registratie

7.1 Voor het gebruik van bepaalde functies van de website dient Gebruiker zich te registreren.

7.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

7.3 Gebruiker dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. MarketingMakkelijk is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens van Gebruiker.

7.4 Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of MarketingMakkelijk daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

Beëindigen van registratie

8.1 De registraties als bedoeld in lid 1 van artikel 7 worden aangegaan voor onbepaalde duur. Indien een Gebruiker wil dat zijn gegevens uit onze database worden verwijderd, dient hij daartoe per email een verzoek in te dienen.

Beperking aansprakelijkheid MarketingMakkelijk

9.1 Met inachtneming van de kaders die de Nederlandse Wet hieraan stelt, sluit MarketingMakkelijk alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door het gebruik van de Website en/of de door MarketingMakkelijk geleverde diensten, het niet bereikbaar zijn van de Website en/of cloud-software diensten, onjuiste of onvolledige informatie, verstrekt via de website of anderszins.

9.2 Mocht er onverhoopt iets mis gaan bij het gebruikmaken van de Website e/of de door MarketingMakkelijk geleverde diensten, dan is MarketingMakkelijk niet eerder aansprakelijk dan wanneer MarketingMakkelijk door de Gebruiker in gebreke is gesteld en na verloop van de redelijke termijn in verzuim is getreden.

9.3 Indien MarketingMakkelijk om wat voor reden dan ook aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 250,00 of tot het totaalbedrag aan vergoedingen dat Gebruiker aan MarketingMakkelijk heeft betaald in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, al naar gelang wat hoger is.

9.4 MarketingMakkelijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte kosten en/of indirecte schade.

9.5 Marketing Makkelijk is nimmer aansprakelijk indien haar tekortkoming het gevolg is van aantoonbare overmacht.

9.6 De Website bevat verwijzingen naar websites van derden. MarketingMakkelijk heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van deze websites. MarketingMakkelijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan op basis van websites en/of diensten van derden.

De website als communicatiemiddel

10.1 Eén van de functies van de MarketingMakkelijk website is het zijn van een platform waarmee Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. MarketingMakkelijk is geen partij bij, en is derhalve op geen enkele wijze betrokken en/of aansprakelijk te stellen ten aanzien van, een overeenkomst die tussen Gebruikers onderling wordt gesloten. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst moeten door Gebruikers zelf worden beslecht.

Klachtenregeling

11.1 Indien u een klacht hebt over de Website en/of over de dienstverlening van MarketingMakkelijk, dan kunt u bij MarketingMakkelijk telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie hiervoor de contactgegevens onder deze voorwaarden.

Overige bepalingen

12.1 MarketingMakkelijk  is een handelsnaam van Chap Futures BV, gevestigd aan het Noordereinde 121, 1243 JL te ’s-Graveland, en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34285170.

12.2  MarketingMakkelijk kan deze Voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. MarketingMakkelijk zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. Bij een bezoek aan de Website zijn altijd de op dat moment op de Website geplaatste algemene voorwaarden van toepassing.

12.3 Afspraken die afwijken van de Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door MarketingMakkelijk zijn bevestigd.

12.4 Indien een of enkele bepalingen van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk als ongeldig worden aangemerkt, dan blijft het overgebleven gedeelte van toepassing. In dit geval zullen partijen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die gelet op de inhoud en strekking van de Voorwaarden zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

12.5 Op alle rechtsverhoudingen tussen MarketingMakkelijk en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neemt u  dan contact met ons op.

Contactgegevens:

MarketingMakkelijk
Noordereinde 121
1243 JL  ’s-Graveland
Telefoon: 035 – 8875711
Email: info@marketingmakkelijk.nl